Algemene voorwaarden workshops

Inschrijving

Na inschrijving voor een workshop, telefonisch, in de winkel of online via de webshop verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag voor de workshop.

Let op!! Bij het maken van een voorlopige reservering verbind je je automatisch aan de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Het maken van een reservering is dus NIET vrijblijvend!

Lesgeld

Het lesgeld is afhankelijk van de betreffende workshop en staat vermeld bij de workshopinformatie op de website.

Betaling lesgeld

Het lesgeld dient direct na aanmelding voor een workshop te worden overgemaakt of contant/met pin betaald in de winkel. Pas na betaling van het lesgeld is je deelname aan een workshop definitief.

Afmelden en inhalen van een workshop

Afmelden voor een losse workshop of een volledige reeks aan lessen van een langer lopende workshop is mogelijk tot vier weken (28 dagen) voor aanvang van de workshop. Je krijgt dan het volledige bedrag voor de workshop terugbetaald. Meld je je op een later moment af, dan kun je alsnog je lesgeld terugontvangen door zorg te dragen voor een vervangende deelnemer.

Bij afmelding voor een losse  les van een langer lopende workshop is in principe geen teruggave van lesgeld mogelijk.  Wel kan in overleg worden gekeken of inhalen van de les op een ander moment tot de mogelijkheden behoort.

Overmacht

Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening. In geval van overmacht behoudt opdrachtnemer het recht om het aangeboden programma te wijzigen, te verzetten of in het uiterste geval af te zeggen. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is een gemaakte afspraak af te zeggen, zal er een passende oplossing worden geboden. Bij definitieve afzegging door overmacht ontvangt u volledige restitutie van de vooruitbetaalde gelden.

Annulering workshops

Wanneer er onvoldoende inschrijvingen voor een workshop zijn, zal deze geannuleerd worden. Ook bij ziekte of andere onverwachte afwezigheid van de docent kan dit plaatsvinden. Bij een losse workshop zal in het laatste geval het lesgeld worden terugbetaald. Bij een les in een langer lopende workshop kan deze les ook, in overleg, worden ingehaald. Blijkt dit niet mogelijk dan vindt alsnog restitutie plaats.

Gebruik eigen naai- of lockmachine

Is voor een workshop een eigen naai- of lockmachine vereist dan is de cursist er zelf voor verantwoordelijk dat deze er ook daadwerkelijk is en de gehele workshop naar behoren functioneert. Is dit niet het geval dan is dit geen reden voor restitutie van het lesgeld dan wel inhalen van de workshop

Aansprakelijkheid deelnemers

Cursisten kunnen in overleg gebruik maken van de naaimachines van Stof&Wol. Bij het beschadigen van een van de machines of andere bezittingen van de winkel, worden de kosten verhaald op de deelnemer. In de naaimachines mag alleen garen worden gebruikt van Amann Mettler of Gutermann

Aansprakelijkheid Stof&Wol

Stof&Wol kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van naailessen door overmacht.

Stof&Wol aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een naaicursus.

Deelname aan alle activiteiten bij Stof&Wol is geheel voor eigen risico. Stof&Wol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand van Stof&Wol.